• Grypa Ptaków – w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
  z dnia 20 grudnia 2016 r.
  Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.
  Poz. 2091


  § 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7,
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1) zakazuje się:
  a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek,
  perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych
  lub lotów konkursowych gołębi,
  b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego
  innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,
  c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie
  ptaki,
  d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz
  ptaków łownych;

  2) nakazuje się:
  a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych
  lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi
  w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
  b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem
  ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie
  ptaki,
  d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny
  przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:
  – rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,
  – datę przemieszczenia,
  - miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

  – liczbę ptaków,

  e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

  f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed

  dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

  g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany

  drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa,

  w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie

  zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

  h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży

  ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

  i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie

  rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

  j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

  k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od

  wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

  l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności

  informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

  § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

  ptaki-page-001dz-u-2016-poz-2091-w-sprawie-zarz_dzenia-rodkow-zwi_zanych-z-wyst_pieniem-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-page-002 dz-u-2016-poz-2091-w-sprawie-zarz_dzenia-rodkow-zwi_zanych-z-wyst_pieniem-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-page-003

  Categories: Aktualności